Polityka prywatności

Polityka prywatności

FIRMA BUDOWLANA SZACH-MAT ROBERT SZACHNOWSKI

Klauzula informacyjna

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie- lub ,RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego kilka ważnych informacji.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Firma Budowlana Szach-Mat Robert Szachnowski z siedzibą w Gdańsku, ul.Kartuska 354AA 80-125 Gdańsk wpisana do CEIDG, REGON 193098450, NIP 597-14-00-696

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Napisz do Firmy: J adres pocztowy: Firma Budowlana Szach-Mat Robert Szachnowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 354AA, 80-125 Gdańsk E, adres e-mail: sekretariat@szach-mat.eu

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas dotychczasowej współpracy handlowej, marketingowej czy też w związku z podpisaniem umowy w tym w związku dokonanymi zamówieniami na produkty lub usługi Firmy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Firmę?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy handlowo– marketingowej, w tym do:

 • Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z realizacją przez Firmę
  dostawy produktów bądź usług w ramach współpracy handlowej i zawartych umów;
 • Wysyłania informacji o promocjach, ofertach handlowych, nowościach produktowych,
 • kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności za Twoją zgodą poprzez e-mail oraz telefon;
 • Wysyłania informacji o prowadzonych eventach, organizacji programów lojalnościowych,
 • konkursów oraz akcji marketingowych, w których możesz wziąć udział;
 • Obsługi reklamacji;
 • Obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Firmy przez formularz kontaktowy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jakim została udzielona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy musi nam Pani/Pan podać swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby móc dalej
współpracować, wykonać postanowienia umowy, a tym samym świadczyć usługi:

 • imię nazwisko,
 • dane kontaktowe,
 • informacje o firmie i jej adresie (w przypadku podmiotów
  prowadzących działalność gospodarczą)

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych
np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych
jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych
danych?

Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy pracownikom Firmy zaangażowanym w realizację zamówienia oraz podmiotom trzecim współpracującym z Firmą w tym w ramach prowadzenia kampanii marketingowych, wykonujących usługi konsultingowe, audytowe, doradcze oraz organom publicznym zgodnie z przepisami prawa w sytuacjach
przewidzianych w przepisach pawa.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy. Ponadto, w celu
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych.
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane przez czas ich
trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana
jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Z poważaniem
Szach-Mat