Regulamin promocji „Wpuść wiosnę przez okno”

 1. Organizatorem promocji jest FIRMA BUDOWLANA „SZACH-MAT” ROBERT SZACHNOWSKI, zwana dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym zasady i tryb udzielania dodatkowego rabatu.
 3. Promocja dotyczy zamówień na dostawę i montaż stolarki okiennej złożonych drogą elektroniczną lub osobiście w salonie sprzedaży Organizatora zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 354AA w okresie 13.03.2018 – 30.04.2018.
 4. Promocja jest adresowana do odbiorcy tego regulaminu, dalej zwanego Uczestnikiem Promocji.
 5. Szczegóły promocji:

Promocja polega na dokonaniu w w/w.  okresie zakupu przez Uczestnika Promocji okien PVC wraz z montażem z oferty Organizatora po cenie rabatowej.

 1. Rabat wynosi do 50%, a jego ostateczna wysokość uzależniona jest od wielkości zamówienia.
 2. Rabat udzielany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami, obowiązującymi w czasie trwania Promocji.
 1. Uczestnikami Promocji stają się osoby, które dopełnią wszystkich poniższych warunków:
  1. Złożyły zamówienie na produkty objęte promocją między 12. marca 2018 a 30. kwietnia 2018 zgodnie z punktem 3. Regulaminu.
  2. Zakupiły Produkty na podstawie jednego zamówienia, a zamówienie zostało objęte jedną fakturą.
  3. Zapłaciły z góry w dniu złożenia zamówienia równowartość 100% zamówionych Produktów.
 2. Dokładny termin montażu zostanie uzgodniony przy zamówieniu na podstawie czasu produkcji obowiązującego w dniu podpisania umowy.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu montażu określonego w umowie, jeżeli w okresie planowanego montażu temperatura powietrza będzie niższa niż -5˚C, lub warunki pogodowe będą uniemożliwiały prowadzenie prac na zewnątrz.
 4. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zna jego postanowienia.
 5. Reklamacje:
  1. Do rozpatrzenia reklamacji upoważniony jest wyłącznie Dział Obsługi Klienta Organizatora
  2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej.
  3. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik. Reklamacja wniesiona przez osobę nieuprawnioną traktowana będzie jak nie wniesiona i jako taka nie będzie rozpatrywana.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji tylko z ważnych powodów, powiadamiając o tym Uczestników Promocji za pośrednictwem strony Internetowej Organizatora szach-mat.eu, jednak zawsze bez wpływu na treść już nabytych praw.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2018 r.